ویژگی های یک فرد واجد شرایط عمل زیبایی

بینی بسیار بزرگ یا بسیار کوچک به نظر خود در مقایسه با سایر اجزای صورت داشته باشند.
بر روی پل بینی خود قوز داشته باشند.
یک بینی پهن داشته باشند.
سر بینی آنها افتادگی داشته، رو به جلو باشد، یا بیش از حد بزرگ به نظر برسد.
نوک بینی پیازی داشته باشند.
سوراخ های بینی آنها بیش از حد بزرگ بوده یا جمع شده باشد.
دچار مشکل انحراف بینی یا عدم قرارگیری بینی در وسط صورت باشند.
به خاطر آسیب دیدگی دچار عدم تقارن ظاهری بینی شده باشند.
به خاطر مشکلات مربوط به ساختار داخلی بینی مشکلات تنفسی همچون انحراف تیغه یا سایر مشکلات مربوط به آن داشته باشند.