۱)بینی‌تان به نسبت صورتتان بزرگ‌تر به نظر برسد.
۲) یک برآمدگی در بینی‌تان در نگاه از نیمرخ دیده می‌شود.
۳) وقتی از روبرو نگاه می‌کنید بینی‌تان پهن‌تر از معمول به نظر برسد.
۴) نوک بینی آویزان یا به سمت پایین منحرف باشد.
۵) نوک بینی پهن یا ضخیم باشد.
۶) سوراخ‌های بینی‌تان برآمدگی زیاده از حد معمول داشته باشد.
۷) بینی‌تان از خط وسط منحرف ‌شده یا کج باشد .      
۸)آسیب قبلی باعث شده تا بینی‌تان غیر قرینه باشد.
۹) در نگاه از پایین تیغه بینی‌تان در خط وسط نباشد
۱۰)متعاقب ضربه‌های قبلی بینی زین اسبی پیدا کرده باشید.